Организационен психоанализ


Организационен психоанализ

Организационните процеси се свеждат до личностни фактори в междуличностни взаимоотношения. Ето защо организационната диагностика изисква анализ на тези компоненти.

Личностни аспекти на:

  • Организационни модели, дейности, практики и процедури
  • Индивидуално позициониране в корпоративната среда, дейност и процедури
  • Психологически аспекти на междуличностните отношения и ролеви модели

Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка