YESQUIK: Каталог 2014

Времетраене: 3 часа.   Група: до 15 участника.

Уъркшопи за социални и аналитични умения. Принципи на ефективен мениджмънт, стратегии за успех. Нов поглед върху общуването, управлението, света.

yesquik
Аналитично мислене

Вземане на информирани решения

yesquikАналитични инструменти

yesquikПромяна на мисловните нагласи и модели

yesquikЕфективен мениджмънт

yesquik

yesquik
Анализ на бизнес модели

Потенциална печалба или сигурен провал?

yesquikОценка на бизнес-модели

yesquikТехническа рамка за анализ

yesquikна бизнес-планове

yesquik

yesquik
Морален мениджмънт

Мениджмънт на морала

yesquikОбективност/субективност на морала

yesquikАнализ на нагласи и управленчески модели

yesquikЕфективен мениджмънт

yesquik

yesquik
Етикет и маниери

Ефективни правила за безконфликтно общуване

yesquikСинтезирани норми

yesquikИзвличане на модели

yesquik

yesquik

yesquik
Стайлинг

Облекло и външен вид

yesquikЕстетика

yesquikДрескод

yesquikСтилове на обличане

yesquik

yesquik
EQ

Познаване на собствените и чужди емоции

yesquikАналитични инструменти

yesquikПромяна на мисловните нагласи и модели

yesquikЕфективен мениджмънт

yesquik

yesquik
Щастие +

Бързо справяне със стреса

yesquikАнализ на негативни модели на мислене

yesquikСправяне със стрес

yesquik

yesquik

yesquik
Мнемоника

Запаметяване чрез по-добра организация

yesquikСписъци

yesquikКлючови думи

yesquikТермини и чуждоезикови думи

yesquik

yesquik
Творческо мислене

Нови решения, продукти, услуги

yesquikКреативни техники

yesquikГенератор на идеи

yesquik


yesquik
yesquik
Инвестиционни модели

Как да разберем какво си струва?

yesquikНов поглед върху инвестиционните стратегии

yesquikКритериална рамка за оценка на инвестиции

yesquikЕфективен мениджмънт

yesquik

yesquik
Лидерство в действие

Ефективен подход към служителите

yesquikМотивиране

yesquikИзява на лидерски качества

yesquikЛидерство и ръководна роля

yesquik

yesquik
Социална рефлексия

Оптимална реакция според ситуацията

yesquikАналитични умения

yesquikСоциални умения

yesquikИзбягване на конфликти

yesquik

yesquik
Импровизация

Успех без сценарий

yesquikСпонтанност

yesquikТворчество

yesquikНов поглед върху общуването и работата

yesquik

yesquik
Ефективно общуване

Високоефективно, безконфликтно общуване

yesquikСензитивност

yesquikЕмпатия

yesquikКонфликти

yesquik

yesquik
Справяне с конфликти

Справяне с конфликтни ситуации и хора

yesquikАнализ на конфликти

yesquikСензитивност

yesquikНов поглед върху общуването

yesquik

yesquik
Мисловни карти

Планиране, запаметяване и подобрено организиране на информацията

yesquikКонцептуализиране

yesquikKонспектиране

yesquikКреативност

yesquik

yesquik
Критично мислене

Предпазване от заблуди

yesquikМодел за разкриване на заблуди

yesquikАнализ на маркетингови послания

yesquik

yesquik

yesquik
Медия планиране

Анализ на алтерирани медийни реалности

yesquikКритичен анализ на алтерирани реалности

yesquikДостоверност на медия решения

yesquikАналитична и управленческа ефективност

yesquik

yesquik
Стратегии за успех

Анализ на успеха и пътя към него

yesquikВизия, цели, стремежи

yesquikНов поглед върху успеха

yesquik

yesquik

yesquik
Бизнес интелигентност

Оптимално поведение в бизнес-среда

yesquikАналитично мислене

yesquikСоциална рефлексия

yesquik

yesquik

yesquik
MBTI: Работа в екип

Модел за личностно профилиране

yesquikСамоанализ

yesquikПрофилиране

yesquikНов поглед върху общуването

yesquik

yesquik
Емоционална свобода

Овладяване на емоциите

yesquikЕмоционален баланс

yesquikДобро физическо и емоционално здраве

yesquik

yesquik

yesquik
Решаване на проблеми

Подход за анализ и оптимална реакция

yesquikЕфективно вземане на решени

yesquikАлгоритъм за подход към проблемни ситуации

yesquikТехники за анализ на ситуацията

yesquik

yesquik
Свръхпродуктивност

Повишена ефективност и удовлетворение

yesquikУправление на времето

yesquikРазсейване

yesquikПриоритизиране

yesquik