Въведение

Този текст е насочен към участниците в процесите на организационно и личностно развитие, желаещи да работят с доставчик на обучаваща услуга. Обръщаме внимание изцяло на темите от сферата на Trainer.bg, изключвайки твърде специалните, конкретните, техническите умения. Изводите, до които достигаме не ангажират когото и да е. Желаем единствено те да послужат за възможна отправна точка при начина на мислене за обученията по личностно и организационно развитие.

 

Контекст

Пазарът за обучителни услуги у нас търпи сериозни трусове, приютява твърде голям брой участници и обещава повече отколкото може да изпълни. Ето защо резултатите от обучения, курсове, тренинги, тиймбилдинг, уъркшопи, семинари, уебинари, коучинг сесии и пр. не просто закъсняват, а е твърде вероятно да не пристигнат въобще.

Подобни наблюдения, макар да звучат съвсем спекулативно, се потвърждават от безчет примери както на лично, така и на корпоративно ниво. Ако сравним броя на обучените служители/лица/компании, с броя на постигналите по-голям успех служители/лица/компании ще видим кратко експозе на финала на световното първенство по футбол – много слаб резултат за очакваните шампиони.

Причините за това несъотвествие могат да се търсят както в доставчиците на услуги, така и в техните клиенти.

С риск да предложим повече въпроси отколкото отговори, нека разгледаме един критериален модел за избор на доставчик на обучаваща услуга, представен под формата на разговор с клиент:

 

Ние: На какви критерии трябва да отговаря водещият обучения по мениджмънт?

Клиент: Минимум десет годишен стаж на висока мениджърска позиция.

Ние: Тоест реализирал се мениджър и реализирал се учител едновременно.

Клиент: Той трябва да бъде мениджър по начало и водещ обучения в свободното си време.

Ние: Може ли един отдаден на професията си ръководител да се заеме с втора професия, която също изисква старание, отдаване и опит?

Клиент: В такъв случай може да обучава след като е приключил с кариерата си на мениджър.

Ние: Ако този човек е опитен и успешен, защо не е вече мениджър?

Клиент: Вероятно се е уморил и просто има нужда от по-лека професия.

Ние: Воденето на психологически насочени тренинги, в които е необходима сто процентова концентрация през време на цели обучителни дни, лека професия ли Ви се струва?

Клиент: Може да не е лека професия, но вероятно е по-доходоносна от това да бъдеш мениджър.

Ние: Тоест бихте поверили инвестицията си на някой, изоставил призванието на живота си, в което е умел и успешен, за да преследва материалната изгода и да вземе парите Ви?

Клиент: Може да е открил, че обучаването също e негово призвание.

Ние: Бихте ли доверили здравето си в ръцете на човек, който макар да има друга професия, съвсем скоро е открил, че има и лекарско призвание?

Клиент: Добре, разбирам, няма съвършени хора. Нека сега аз задам няколко въпроса. Как да съм сигурен, че водещият без опит всъщност умее нещо?

Ние: Ако квалификациите, образователния ценз и препоръките не са достатъчни, то можете съвсем лесно и бързо да проверите уменията на този човек да обучава, посредством демонстрация или по качеството на неговите научни трудове. Повечето отдадени на професията си учени и практици в областта на психологията публикуват и представят свои разработки в съответните направления.

Клиент: Значи човекът може да е едновременно учен и преподавател?

Ние: Задължително е! Тази професия изисква задълбочени анализи и постоянно осъвременяване собствената база данни, знания и концепции. Водещият следва не само да е чел, но и да умее да анализира и интерпретира резултатите на научна основа.

Клиент: Защо е нужно да се обръща такова внимание на науката?

Ние: Науката използва инструментариум, чрез който се правят адекватни прогнози. Да не се използват преимуществата на световните научни достижения е равносилно на връщане в тъмните векове.

Клиент: Но такъв човек може да няма никакъв мениджърски опит?

Ние: Ако вземем за пример психолог, специализирал в мениджърски обучения, то той е изследвал стотици случаи, форми на поведение, социални контексти и резултатите от тях. За разлика от него мениджърът с десет годишен опит може да говори само от свое име, за нещата които е видял и преживял в своя организационен контекст.

Клиент: Все още не съм убеден кой е най-удачният човек, на когото да се доверя.

Ние: Не губете надежда. Най-добър резултат несъмнено ще имате при този, който е напълно отдаден на постигането на максималните възможни учебни резултати.

Клиент: Как да отлича кой преследва висок резултат и кой – единствено материалните облаги?

Ние: По делата им ще ги познаете.

Pages: 1 2